+90 (533) 949 40 20

infosirocco-yachting.com

KVKK Bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bilgileri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, iş amaçlarına bağlı olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından kullanılması, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, aktarılması ve/veya sınıflandırılması suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verilerin korunması amacıyla Şirketimizce düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler uyarınca Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla, yasadışı erişim ve korunmasını sağlamak. sağlamak için tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya iş başvurusunda bulunan çalışan adayları dışında, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilmiştir;

Ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel konum/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, çerez kayıtları

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; Tarafınızdan paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin ve/veya temsilcisi olduğunuz kurum ve kuruluşların sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek, İş geliştirme ve planlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari işlemlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olduğu lokasyonların fiziki güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gerekliliklerini ve finansal anlaşmayı sağlamak,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezini aramak veya internet sayfasını kullanmak

ve / veya

 • Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım amacıyla işlenecektir.

Kişisel veri toplama ve saklama yöntemi ; Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından sağlanan ve saklanan kişisel verilerinizin yetkisiz erişim, manipülasyon, kayıp ve hasara maruz kalmaması için gerekli iş süreçlerinin tasarımı ve teknik güvenlik altyapısı iyileştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, tarafınıza bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği önlemleri alınarak işlenecek ve yasal saklama süresi boyunca veya işleme amacının gerektirmesi hâlinde saklanacak ve işlenecektir. bir dönem öngörülmemiştir. Bu süre sona erdiğinde kişisel verileriniz silme, yok etme veya anonimleştirme yoluyla Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması ;

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. and Turkish Telecommunication group companies,
 • Şirketimiz nam ve hesabına faaliyet gösteren yetkilendirdiğimiz firmaları temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kanunlarında kişisel verilerinizi açıkça talep etmeye yetkili kamu kurum veya kuruluşları,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıklarına, tedarikçi ve yüklenici firmalara, bankalara, kredi riskine ve finans kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere,
 • İş ortakları, üçüncü kişi hizmet, yukarıda belirtilen amaçlarla Türkiye'de ve yurt dışında yetkili kişiler, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ile denetçiler dahil üçüncü kişiler. kuruluşlara aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Madde 11 uyarınca haklarınız ; Şirketimize başvurarak, kişisel verileriniz;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Yurt içinde/yurt dışında transfer edildiği üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması md. 7. maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı işlemden dolayı zarara uğramanız halinde zararın tazminini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.https://www.kvkk.gov.tr

KVKK Yönetimi ve Kayıt
Captcha

WhatsApp Destek

Hoşgeldiniz!
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?